Showing 1–12 of 14 results

หลอดไฟ LED สว่างแต่กินไฟน้อยกว่า อีกทั้งมีความร้อนค่อนข้างต่ำ นอกจากจะช่วยลดภาวะโลกร้อน ยังช่วยคุณประหยัดเงินในกระเป๋าได้อีกด้วย อายุการใช้งานที่ยาวนาน จึงเป็นพลังงานทางเลือกอีกทางหนึ่ง ที่คุณต้องไม่พลาด