Showing all 3 results

โฟโต้สวิตช์ (Photo switch)
สวิทช์แสงแดด (Photo switch) ของแบรนด์ RICH มีหลากหลายกำลังวัตต์ให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม โดยมีขนาดกระแส 3A, 6A, และ 10A สามารถใช้ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างอัตโนมัติ

สวิตช์แสงแดดแบรนด์ RICH นั้นจะทำหน้าที่ในการเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่มีแสงแดดหรือแสงสว่างไม่เพียงพอ และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อมีแสงแดดหรือแสงสว่างเพียงพอแล้ว เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ประหยัดค่าไฟฟ้า และเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของผู้ใช้งาน Photo Control Switch

โฟโต้สวิตช์ (Photo switch)

โฟโต้สวิตช์ (Photo Switch) 10A RICH

โฟโต้สวิตช์ (Photo switch)

โฟโต้สวิตช์ (Photo Switch) 3A RICH

โฟโต้สวิตช์ (Photo switch)

โฟโต้สวิตช์ (Photo Switch) 6A RICH